O nás

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou součástí sítě školských poradenských zařízení. Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků i studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Jejich činnost je upravena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, uskutečňuje se ambulantně na pracovištích centra a návštěvami pracovníků centra ve školách a školských zařízeních. 

Standardní psychologické a speciálně pedagogické poradenské služby jsou klientům poskytovány bezplatně, podmínkou je písemný informovaný souhlas klienta nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Ve Speciálně pedagogickém centru v Rychnově nad Kněžnou najdete tým odborných pracovníků, který tvoří psycholog, speciální pedagogové-logopegi, speciální pedagog-psychoped  a sociální pracovnice. Všichni odborní pracovníci se průběžně vzdělávají a sledují nové diagnostické metody a přístupy v péči o klienta. Jejich cílem je pomoci vám řešit otázky a problémy týkající se výchovy a vzdělávání.

Pracujeme v týmu psycholog - speciální pedagog, filozofie naší prace je založena na týmové spolupráci již v průběhu vyšetření a následně i v rámci interveční a konzultační péče (konzultace s rodiči a pedagogy, vedení dítěte, realizace podpůrných programů apod.). V týmu pracujeme i na jednotlivých školách hradeckého okresu, v současné době je naší snahou rozšířit vzájemnou spolupráci formou konzultačních návštěv, které umožňují lépe se orientovat v konkrétním prostředí klientova vzdělávání, komunikovat s pedagogy a dle konkrétních podmínek nastavit vhodná opatření.

Vycházíme z myšlenky, že každý se může rozvíjet, pokud k tomu má vhodné podmínky. Snažíme se zmapovat společně s rodiči a učiteli míru rozvoje jednotlivých schopností dítěte a následně pomáháme utvářet prostředí tak, aby dítě mohlo být úspěšné.Věříme, že inteligence není neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji měnit jako celek a zvýšit tak mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme.