Základní informace 

Název organizace:    Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
Sídlo:                          Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
IČ:                               72049103

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je školské poradenské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Činnost pedagogicko psychologické poradny (dále jen "poradna") i speciálně pedagogického centra (dále jen "centrum") jako školských poradenských zařízení je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Jak poradna,  tak centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.

Standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, poskytují bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Poradna má v současné době pět hlavních a jedno detašované pracoviště na následujících adresách:

Hlavní pracoviště:

  • Pracoviště Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
  • Pracoviště Jičín, Fortna 39, 506 01 Jičín
  • Pracoviště Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
  • Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • Pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Detašovaná pracoviště:

  • Pracoviště Hradec Králové, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové (budova SOŠ a SOU Vocelova)

Činnost centra je v současné době vykonávána pouze na pracovištích v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, adresy pracovišť centra se shodují s adresami pracovišť poradny.

Pracoviště Jičín se zaměřuje na poradenskou pomoc klientům s vadamii řeči

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se zaměřuje na poradensou pomoc klientům s vadami řeči, s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.