Logopedická prevence

Ke zdravé řeči patří nejen čistá výslovnost hlásek, ale i tempo a obsah mluveného slova. Ke zdárnému rozvoji řeči přispívájí hry s hlasem, dechem, mluvidly (se rty, jazykem, tvářemi, čelistmi). Dobrá pohyblivost těchto orgánů je důležitá pro přesnou artikulaci a dobrou srozumitelnost řeči. 

Vhodné je i „obyčejné“ povídání nad obrázky,  časté zpívání, říkání říkadel, hraní her zaměřených na rytmické cítění, pohyb, relaxaci. To vše náleží k logopedické prevenci.

Některé zásady logopedické prevence:

 • Nenuťte dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj! 
 • Nezesměšňujte dítě opakováním jeho chybných výpovědí. 
 • Nekritizujte a neupozorňujte dítě, že mluví špatně. 
 • Neopravujte, nenuťte ho opakovat. Vhodné je po dítěti slovo vyslovit správně. 
 • Nenuťte dítě mechanicky opakovat předříkávaná slova bez pochopení jejich obsahu. 
 • Nenuťte dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce. 
 • Nezapojujte dítě do činností, které v něm vyvolávají strach a úzkost. 
 • Nevystavujte dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné. 
 • Nestresujte dítě nedostatkem času, netrpělivostí. 
 • Nepřerušujte dítě při mluvení.
 • Nevyvozujte u dítěte správnou výslovnost narušené hlásky bez spolupráce s logopedem.